سردر پالایشگاه کرمانشاه سال ۱۳۳۰

سردر پالایشگاه کرمانشاه سال ۱۳۳۰
سردر۱۰۸۹۹۳۰۹_۱۵۳۵۹۶۷۶۵۹۹۸۷۸۶۶_۱۷۷۷۹۰۰۴۹۸_n پالایشگاه کرمانشاه، پس از نصب تابلوی جدید شرکت ملی نفت ایران - سال ۱۳۳۰