تبلیغات
دیدنی ها
آخرین اخبار پربازدید ها مهمترین ها
نرخ سکه و ارز
Windows 10 Home Key online Buy Windows 10 Home CD KEY Compare Prices. Activate the CD Key on the publisher website to download Windows 10 Home. Save money Windows 8.1 professional Key cheap Office Professional Plus 2013 Key Office Professional Plus 2010 Key http://www.productkeysale.com
تاریخ انتشار : ۱۰ بهمن ۱۳۹۶ کد خبر : 13783

طرح‌های مطالعاتی پرگس و مپنا برای توسعه میدان کرنج بررسی شد

طرح‌های مطالعاتی کنسرسیوم پرگس و شرکت مپنا برای توسعه میدان کرنج در یکصد‌و‌چهل و هفتمین جلسه کمیته مشاوران مدیریت مخازن کشور بررسی شد.

به گزارش شانا، تاکنون شرکت‎های مختلفی طرح‌های مطالعاتی خود را با هدف توسعه مخزن آسماری میدان کرنج که قرار است به شیوه قراردادی شرکت ملی مناطق نفتخیز قرارداد توسعه آن امضا شود، ارائه داده‎اند که از میان آنها، شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب برنامه دو شرکت مپنا و کنسرسیوم پرگس را به عنوان نزدیک‌ترین برنامه به طرح پیشنهادی خود انتخاب کرده است.

طرح پیشنهادی شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب، کنسرسیوم پرگس و شرکت مپنا در در جلسه کمیته مشاوران مدیریت مخازن با حضور مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران، معاون بررسی طرح‌های منابع هیدروکربوری، اعضای کمیته مشاوران مخازن، برخی از اعضای کارگروه مذاکراتی این طرح و کارشناسان مربوط، بررسی شد و اعضا دیدگاه‌های خود را درباره طرح‌های پیشنهادی ارائه دادند.

میدان ﻧﻔﺘﯽ ﮐﺮﻧﺞ با طول ۳۵ و عرض ۶ کیلومتر در ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ایران، در ﺣﻮﺿﻪ رﺳﻮﺑﯽ زاﮔﺮس، ﺣﺪود ١١۵ کیلوﻣﺘﺮی ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﯽ اهواز و ۴٠ کیلوﻣﺘﺮی ﺷﺮق راﻣﻬﺮﻣﺰ، در ﻣﺠﺎورت میدان‌های ﭘﺎرﺳﯽ و کرﻧﺞ در ﺷﻤﺎل و میدان آﻏﺎﺟﺎری در ﺟﻨﻮب ﻗﺮار دارد.

این میدان در ﺳﺎل ١٣۴۲ ﺷﻤﺴﯽ ﺑﺎ ﺣﻔـﺮ نخستین ﭼـﺎه در ﻣﺨـﺰن آﺳﻤﺎری ﮐﺸﻒ و ﺑﺎ ﺣﻔﺮ ﭼﺎه ﺷﻤﺎره ۲ در ﺳﺎل ١٣۴۲ شمسی وﺟﻮد ﻧﻔﺖ در ﺳـﺎزﻧﺪ ﭘﺎﺑـﺪه میدان ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻬﺮه‌ﺑﺮداری از آن نیز در آذرﻣﺎه ﺳﺎل ١٣۴٣ آغاز شد.

تاکنون در این میدان در مجموع ۴٠ حلقه چاه حفاری شده است. ﺳﺎزﻧﺪﻫﺎی آﺳﻤﺎری و ﭘﺎﺑﺪه در این میدان، ﻧﻔﺘﯽ و ﺳﺎزﻧﺪ ﺧﺎﻣﯽ آن ﮔﺎزی است. همچنین تزریق ﮔﺎز در میدان ﮐﺮﻧﺞ با ﻫدف ﻓﺸﺎرافزایی ﺗﺎ ﻓﺸﺎر اولیه ﮔﺎز در ستیغ ﻣﺨﺰن از تیرﻣﺎه ١٣٧١ آﻏﺎز شده اﺳـﺖ.

Twitter Google+ Facebook
199 views
طراحی سایت : بیتانگار